Menu

Privacybeleid

Privacy Statement PULSE.fit, gevestigd aan de Brouwersgracht 88, 3901 TJ te Veenendaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74236199, BTW nummer 8598.063.B01

Omgang met Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG):
Op deze pagina legt PULSE.fit u als rechthebbende uit welke gegevens wij van u opslaan. Daarnaast vertellen wij u wat wij met die gegevens doen. Het opslaan en delen van gegevens is noodzakelijk om de opdrachten van PULSE.fit uit te kunnen voeren. Dat kan in enkele gevallen alleen als bepaalde gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden.

1. Hieronder leggen wij aan u uit welke gegevens wij opslaan. 2. Verder leggen wij uit wie toegang heeft tot die gegevens. 3. Wij vertellen u ook met wie we die gegevens delen. 4. En wij geven aan hoelang we de gegevens bewaren. 5. Tot slot leggen we uit wat u kunt doen als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

1. Welke informatie wordt opgeslagen?
Gegevens van u en (bij een gezinsabonnement) gezinsleden:
voornaam- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens( straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-maildres en betalingsgegevens.

PULSE.fit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
gegevens over uw gewicht, gezondheid en trainingsdoelen. PULSE.fit gaat uiterst zorgvuldig om met bijzondere persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Voor welke doelstellingen wordt de informatie verwerkt?
PULSE.fit verwerkt persoonsgegevens van leden ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de uitvoering van de dienstverlening;
• Informeren dmv nieuwsuitingen.

2. Wie heeft er toegang tot de opgeslagen informatie?
Alleen de medewerkers van PULSE.fit hebben toegang tot de opgeslagen informatie.

3. Aan wie wordt de opgeslagen informatie verstrekt?
Het is alleen aan ons om gegevens aan derden te verstrekken.
Aan derden zullen altijd alleen die gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering (in compliance).

Wordt er steeds toestemming aan u als rechthebbende gevraagd?
In haar hoedanigheid als sportstudio zal PULSE.fit zich altijd afvragen of het verstrekken van bepaalde informatie noodzakelijk of wenselijk is. Alleen noodzakelijke informatie wordt verstrekt en alleen aan partijen waarvan verwacht mag worden dat zij handelen volgens de AGV. In deze gevallen wordt niet aan u om toestemming gevraagd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan bovengenoemde verzoeken.

4. Hoe lang worden persoonsgegevens van u als rechthebbende bewaard?
Uw gegevens worden zolang bewaard als u lid bent van onze sportstudio. Na afloop van uw lidmaatschap worden de gegevens nog drie (3) maanden bewaard.

Beveiliging
PULSE.fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PULSE.fit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met PULSE.fit via het contactformulier op deze website.

5. Waar kunt u als rechthebbende terecht als u van mening bent dat niet zorgvuldig met uw gegevens is omgesprongen?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover per direct contact met ons op te nemen via het contactformulier op deze website. Mocht u er met ons niet uitkomen (of mocht u daar geen vertrouwen in hebben) dan kunt u uw klacht altijd bij de kantonrechter neerleggen. In het geval van onzorgvuldig omgaan met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, kunt u ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ((autoriteitpersoonsgegevens.nl)), toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens door organisaties.