Zoek

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PULSE.fit B.V., gevestigd aan de Brouwersgracht 88, 3901 TJ te Veenendaal, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74236199, BTW nummer 8598.063.B01

Artikel I. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.

PULSE.fit B.V. : PULSE.fit B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 74236199.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen PULSE.fit B.V. en Opdrachtgever.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten door PULSE.fit B.V. en Opdrachtgever.

Opdrachtgever: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Artikel II. Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voort iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen PULSE.fit B.V. en de opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten met PULSE.fit B.V. voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Deze voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de opdrachtgever verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan

Artikel III. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding van PULSE.fit. B.V.

Artikel IV. Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes (6) of twaalf (12) maanden. PULSE.fit B.V. hanteert een proefperiode van twee (2) maanden waarna de wederpartij eenmalig de overeenkomst kan wijzigen of stopzetten na betaling van de 2e termijn. Wijziging of opzegging dient tijdig (binnen de proefperiode) en schriftelijk/per email te worden gedaan.
Na bovengenoemde periode is tussentijdse wijziging of opzegging niet mogelijk.

Artikel V Beeindiging overeenkomst

 1. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot wijziging of opzegging na de proefperiode is wijziging of opzegging alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Wijziging of -beëindiging dient schriftelijk/per email te worden gedaan.
 2. Indien er geen opzegging met inachtneming van bovengenoemde opzegtermijn heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst na het verstrijken van de abonnementsperiode voortgezet voor onbepaalde tijd.
 3. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn voortgezet, kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand worden opgezegd.
 4. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan, uitsluitend met schriftelijke toestemming van PULSE.fit B.V. het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van drie(3) maanden, worden opgeschort. Bij een tijdelijke bevriezing van het abonnement wordt de duur van het contract automatisch mee opgeschort.

Artikel VI. Uitvoering van de opdracht

 1. PULSE.fit voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. PULSE.fit biedt gelegenheid tot behandeling op de als zodanig opgegeven locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de locatie wordt de opdrachtnemer terstond op de hoogte gesteld.
 3. Opdrachtgever verstrekt alle persoonlijke informatie en medewerking die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorde(n) te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraanvoorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Verkochte producten ihkv de opdracht kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel VII. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid abonnementen

 1. Opdrachtgever maakt een trainingsafspraak op locatie of via telefoon.
 2. Afspraken kunnen door opdrachtgever gewijzigd of geannuleerd worden tot vierentwintig (24) uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen vierentwintig (24) uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de sessie in rekening gebracht.
 3. Indien opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip in de studio aanwezig te zijn dient hij PULSE.fit hiervan onverwijld op de hoogte te stellen via de WhatsApp. Indien de opdrachtgever vierentwintig (24) uur voor de geplande afspraak geen melding geeft dan wel niet opdaagt, wordt de sessie in rekening gebracht.
 4. De geldigheidsduur van de abonnementen gaat in vanaf datum van aanschaf tenzij anders afgesproken en wordt genoteerd op het inschrijfformulier.
 5. Voor feestdagen en vakantieperiodes wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen die niet verwijtbaar zijn aan PULSE.fit.
 6. PULSE.fit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 7. PULSE.fit behoudt zich te allen tijde zich het recht voor om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.
 8. Indien opdrachtgever geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld regulier verschuldigd. Dit is slechts anders PULSE.fit aan opdrachtgever een ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen heeft verstrekt. Genoemde verklaring dient door opdrachtgever bij PULSE.fit schriftelijk te worden aangevraagd. Het al dan niet afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van PULSE.fit.

Artikel VII Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel VIII Prijswijzigingen

 1. PULSE.fit is gerechtigd tot verhoging van de prijzen, ook wanneer de prijzen oorspronkelijk niet onder voorbehoud zijn gegeven.
 2. Een prijswijziging wordt door PULSE.fit twee (2) weken voorafgaand aan de wederpartij medegedeeld. Na deze mededeling heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken te ontbinden.
 3. Ontbinding door de wederpartij is niet mogelijk indien bedoelde prijswijziging plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties danwel voortvloeit uit de wet, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel IX Betaling

 1. Opdrachtgever betaalt maandelijks via overboeking van een factuur of via automatische incasso.
 2. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtnemer aanvaard.
 3. Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling (van de maand) verschuldigd. Wanneer de factuur niet binnen genoemde termijn wordt betaald danwel de incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt opdrachtgever een schriftelijke herinnering. Wanneer het lidmaatschapsgeld ten tweede male niet wordt betaald danwel niet kan worden geïncasseerd ontvangt opdrachtgever een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Opdrachtgever krijgt vanaf dan tien (10) dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen.
 4. Indien opdrachtgever geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft opdrachtgever het lidmaatschapsgeld regulier aan PULSE.fit verschuldigd. Dit is slechts anders PULSE.fit aan opdrachtgever een ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen heeft verstrekt. Genoemde verklaring dient door opdrachtgever bij PULSE.fit schriftelijk te worden aangevraagd. Het al dan niet afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van PULSE.fit.
 5. Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is PULSE.fit bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op opdrachtgever verhaald..
 6. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim en is PULSE.fit alsdan gerechtigd de met de opdrachtgever lopende overeenkomst zonder enige rechterlijke tusssenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is in dat geval verplicht tot vergoeding aan opdrachtgever van alle daaruit ontstane kosten.

Artikel X Aansprakelijkheid

 1. PULSE.fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. PULSE.fit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtgever heeft meegenomen naar de studio.
 3. PULSE.fit is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door PULSE.fit te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door PULSE.fit afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een eventuele uitkering.

Artikel XI. Persoonsgegevens & privacy
Opdrachtgever voorziet PULSE.fit vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan PULSE.fit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PULSE.fit neemt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever op in een geautomatiseerd systeem. PULSE.fit behandelt de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). PULSE.fit zal gegevens van de opdrachtgeverniet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever. Zie voorts ons Privacybeleid.

Artikel XII. Huisregels 

In de trainingsruimte en kleedruimtes van PULSE.fit gelden de navolgende regels:

 1. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van PULSE.fit.
 2. Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtgever vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van PULSE.fit toe. Bij constatering hiervan zal PULSE.fit de klant verzoeken de studio te verlaten. In dit geval is PULSE.fit gerechtigd de reguliere, volledige sessieprijs in rekening te brengen.
 4. Het is uitdrukkelijk verboden om de studio en haar apparatuur op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
 5. Opdrachtgever dient omgekleed vijf (5) minuten vantevoren op locatie aanwezig te zijn. Bij overschrijding van de sessietijd als gevolg van het niet op het afgesproken tijdstip verschijnen behoudt PULSE.fit zich het recht om de behandeling aan het einde van het oorspronkelijk afgesproken tijdstip te beëindigen. PULSE.fit zal dan de gehele sessieprijs in rekening brengen.
 6. Indien opdrachtgever meer dan vijftien (15) minuten later dan de afgesproken tijd verschijnt kan PULSE.fit de afspraak annuleren. Zij berekent in dat geval de reguliere, afgesproken sessieprijs.
 7. Opdrachtgever dient ten alle tijden de instructies van medewerkers van PULSE.fit op te volgen. Aan opdrachtgever die geen gehoor geeft aan genoemde instructies kan de toegang tot haar dienstverlening worden geweigerd.

Artikel XI. Overmacht
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van PULSE.fit opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PULSE.fit niet mogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen zijn zowel PULSE.fit als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel XIII. Klachten
Indien opdrachtgever een klacht heeft over de sessies of een bijbehorend product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PULSE.fit. PULSE.fit.moet de klager binnen vijf (5) werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PULSE.fit. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PULSE.fit. en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de kantonrechter of mediator.

Artikel XIV. Rechtskeuze
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op alle geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.